Vijverhofstraat 78
3032 SN Rotterdam
010 . 432 01 39
info@kultuurkoerier.nl


Home
Verspreiding
- Vrije Binnenverspreiding
- Indoor-frames
- Buitenverspreiding
- Flyerteam
Technische Info
Offerte Aanvragen

Contact
Links


Kultuurkoerier Rotterdam

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de Kultuurkoerier met een opdrachtgever sluit.

Artikel 1. Algemeen

1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle informatie en op alle overeenkomsten met de Kultuurkoerier.

1.2
Standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door de kultuurkoerier zijn aanvaard.

1.3
Alle aanbiedingen en offertes van de Kultuurkoerier zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Inhoud en prijzen op de website zijn voorbehoudens wijzigingen.

Artikel 2. Aanvaarding

De overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand na aanvaarding door de Kultuurkoerier van een opdracht van de opdrachtgever. Deze aanvaarding kan zowel blijken uit de schriftelijke bevestiging van de kultuurkoerier, als uit het feit dat de Kultuurkoerier uitvoering geeft aan de overeenkomst. De Kultuurkoerier behoudt zich het recht voor verspreidingsopdrachten ten aller tijde zonder opgaaf van reden te weigeren.

Artikel 3. Prijs/Betaling

3.1
Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

3.2
Indien de opdrachtgever nalatig is bij het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, is Kultuurkoerier gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten.

3.3
De opdrachtgever is niet gerechtigd om eventuele vorderingen op de Kultuurkoerier in mindering te brengen op het door de opdrachtgever jegens de Kultuurkoerier verschuldigde.

3.4
Al hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, is direct opeisbaar indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, indien executoriaal beslag wordt gelegd op zijn zaken en/of vorderingen, in liquidatie geraakt of wordt ontbonden en, indien de opdrachtgever een natuurlijke persoon is en hij overlijdt.

Artikel 4. Levering

4.1
De door de Kultuurkoerier opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de orderbevestiging geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen. Indien buiten schuld van de Kultuurkoerier vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voorzover nodig verlengd. De levertijd wordt tevens verlengd indien de vertraging aan de zijde van de Kultuurkoerier is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever van enige voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van de opdrachtgever te vergen medewerking.

4.2
Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de Kultuurkoerier , geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst dan wel op vergoeding van enige door de opdrachtgever geleden schade.

4.3
Indien levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die niet zijn te wijten aan de Kultuurkoerier, is de Kultuurkoerier gerechtigd om de kosten die dit met zich meebrengt aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4
Alleen extra onkosten in verband met de levering die de Kultuurkoerier op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever maakt, zullen opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 5. Overmacht

Onder ‘overmacht’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van de Kultuurkoerier onafhankelijke omstandigheid — ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds te voorzien — die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, in- en uitvoerverboden, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de Kultuurkoerier of diens leveranciers.

Artikel 6. Opschorting en ontbinding

6.1
Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met de Kultuurkoerier gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de Kultuurkoerier te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is de Kultuurkoerier gerechtigd om zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden.

6.2
In geval van opschorting of ontbinding conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7. Zekerheden/eigendomsvoorbehoud

7.1
Indien de Kultuurkoerier gegronde redenen heeft om aan de bereidheid tot betaling en de financiële gegoedheid van de opdrachtgever te twijfelen, heeft zij het recht, alvorens te leveren of werkzaamheden te verrichten dan wel werkzaamheden voort te zetten, zekerheid te verlangen voor de nakoming van alle verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst. Indien dergelijke zekerheid door opdrachtgever wordt geweigerd, is de Kultuurkoerier vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van de Kultuurkoerier op vergoeding van alle schade, onkosten en winstderving.

7.2
De opdrachtgever blijft eigenaar van de geleverde zaken, maar indien de opdrachtgever meer dan de benodigde aantallen heeft geleverd en deze niet binnen 7 dagen na levering heeft opgehaald is de Kultuurkoerier gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling het teveel aan geleverde zaken te vernietigen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1
De Kultuurkoerier is slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover:
- de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van de Kultuurkoerier en/of zijn leidinggevende ondergeschikten;

8.2
Niet voor vergoeding door de Kultuurkoerier komt in aanmerking bedrijfsschade, en schade door derving van inkomsten van de opdrachtgever, op welke wijze ook ontstaan.

Artikel 9. Garantie

Door de Kultuurkoerier afgegeven garanties met betrekking tot niet door de kultuurkoerier verspreidde zaken worden slechts gegeven, indien en voor zover de opdrachtgever van de Kultuurkoerier een garantie heeft afgegeven welke de eventueel veroorzaakte schade dekt.

Voor de verspreiding geldt dat de Kultuurkoerier geen garantie kan geven voor de duur van zichtbaarheid van de verspreidde goederen.

Artikel 10. Reclames/klachten

10.1
Opdrachtgever kan op straffe van verval van alle hem toekomende rechten op een gebrek bij de uitvoering van de overeenkomst slechts een beroep doen, indien hij binnen bekwame tijd, waaronder in het normale geval acht dagen wordt verstaan, nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij  de Kultuurkoerier per aangetekend schrijven heeft geprotesteerd.

10.2
Reclame geeft de opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 11. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

 

week 21 2024 | Algemene Voorwaarden